N糖谱分析

 

技术简介

 

糖蛋白可以参与免疫防御、细胞生长以及细胞与细胞间的粘附,而帮助介导这些功能的糖链具有无数种复杂的结构。N糖谱技术利于鉴定糖型,以确保药物产品的一致和稳定。

 

 

 

技术流程

 

 

 

应用方向

 

N糖谱用于单克隆抗体的糖型结构分析,可鉴定糖型种类和相对数量

 

 

 

常规分析

 

 图1  常规分析图

 

 

 

服务优势

 

提供糖型分布图和糖型信息列表

 

 

 

送样要求

 

供试品蛋白质量应不少于1mg
液体样品需透明澄清,无沉淀;固体样品需干燥

 

 

立即咨询